service_icon
Home
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Notarispraktijk Interwaert B.V. (hierna: het notariskantoor) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Bij de uitoefening van het notariaat laat het notariskantoor zich bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.

 

Alle opdrachten van cliënten beschouwt het notariskantoor als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

 

Het notariskantoor zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met desbetreffende cliënt, en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

 

Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of goederen wordt toegebracht, waarvoor het notariskantoor aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door het notariskantoor afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat het notariskantoor in verband met die verzekering draagt.

 

Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Het notariskantoor gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

 

Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een persoon die niet aan het notariskantoor verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door het notariskantoor aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal het notariskantoor niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt.

 

De cliënt vrijwaart het notariskantoor tegen alle aanspraken van derden, de door het notariskantoor in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het notariskantoor.

 

Betaling van declaraties van het notariskantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is hij vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de alsdan geldende wettelijke rente. Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door het notariskantoor gemaakte incassokosten verschuldigd.Ten aanzien van het doorberekenen van verschotten/kadastrale rechten is veelal vooraf niet duidelijk welk bedrag aan verschotten/kadastrale rechten uiteindelijk verschuldigd is. Dit doet zich met name voor bij zogenaamde KIK akten. Notarispraktijk Interwaert behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zelf te bepalen of een aan client doorberekend verschot boekhoudkundig wordt verwerkt als verschot, danwel honorarium danwel als algemene kantoorkosten.
Ingeval bij het verstrekken van een opdracht in de registergoederenpraktijk het verzoek wordt gedaan de uiteindelijk akte(n) binnen een maand na het verstrekken van de opdracht te passeren, behoudt Notarispraktijk Interwaert zich het recht voor een spoed toeslag te rekenen van €121,- per akte inclusief BTW.
Indien door client(en) opdracht is verstrekt tot het verrichten van notariële diensten en de desbetreffend conceptstukken door Notarispraktijk Interwaert aan client(en) zijn verzonden en client(en) vervolgens binnen 3 maanden na ontvangst van de conceptstukken geen afspraak maakt/maken voor het ondertekenen van de desbetreffende stukken of besluiten dat het passeren van de akte(n) geen doorgang kan vinden, behoudt Notarispraktijk Interwaert zich het recht voor om 70% van het met client(en) afgesproken tarief/honorarium aan client in rekening te brengen. Indien de desbetreffende akte(n) later alsnog ondertekend worden, wordt het eerder in rekening gebrachte bedrag met de eindnota verrekend.
Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van het notariskantoor, dat zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen voor de nakoming van zijn betalingsverplichting. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan het notariskantoor weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken.

 

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens het notariskantoor in verband met door het notariskantoor verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Op de rechtsverhouding tussen het notariskantoor en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen het notariskantoor en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

 

Niet alleen het notariskantoor, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het notariskantoor hebben verlaten.

 

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Zij zijn in de Nederlandse taal gesteld en zullen op verzoek ook worden opgemaakt in andere talen. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.